Vrede zij met de Ahlalbait (as)

in Familie

Wat bekend is onder de meeste moslims, is dat de Profeet (s) begroet en gezegend moet worden wanneer je zijn naam noemt. Helaas is dit niet compleet, aangezien het ook verplicht is om de familie van de Profeet (s) te begroeten en te zegenen In dit artikel zullen we dat bespreken.

Zend zegeningen op Mohammad (s) en zijn Familie(as).

In de Koran staat het volgende vers:
Allah en Zijn engelen zenden zegeningen op de Profeet. O jullie die geloven, zend zegeningen op hem en wens hem met alle eerbied vrede toe. [33:56]

Toen dit vers geopenbaard werd, wisten de metgezellen niet hoe zij hun zegeningen moesten zenden op de Profeet (s). Ze gingen naar hem toe om hem hierover te vragen.

 

1- Al-Bukhari:

Van Al-Hakam, die zei: Ik hoorde Abd al-Rahman bin Abi Laila zeggen: Ka`b bin `Ujra kwam mij tegen en zei: Zal ik jou een cadeau geven? Een keer kwam de Profeet (s) naar ons en wij zeiden: “O Profeet! We weten hoe wij u moeten begroeten, maar hoe moeten wij u zegenen?” Hij (s) zei: “Zeg: O Allah, zend Uw vrede op Mohammad en de Familie van Mohammad, zoals U vrede op de Familie van Ibrahim zond, voorwaar U bent de meest Prijzenswaardige, de meest Glorieuze. O Allah, zegen Mohammad en de Familie van Mohammad, zoals U de Familie van Ibrahim zegende, voorwaar U bent de meest Prijzenswaardige, de meest Glorieuze.”

Transliteratie: Allahumma Salli `ala Mohammadin wa aale Mohammad, kama Sallayta `ala aale Ibrahiem, Innaka Hamiedun Majied. Allahumma Barik `ala Mohammadin wa aale Mohammad, kama Barakta `ala aale Ibrahiem, Innaka Hamiedun Majied.

Bron: Sahih al-Bukhari, Blz. 1584, # 6357

Sahih Bukhari1(Ibn Kathir) Cover Sahih Bukhari

 

2- Muslim bin al-Hajjaj:

Van Abi Mas`oud al-Ansari, die zei: De Profeet (s) kwam naar ons toe, terwijl wij in gezelschap waren van Sa`d bin `Obada. Bashir bin Sa`d zei tegen hem (s): “Allah heeft ons bevolen om u te zegenen, O boodschapper van Allah! Dus hoe moeten wij u zegenen?” De Profeet (s) bleef stil, tot het punt dat we wensten dat hij hem niets had gevraagd. De Profeet (s) zei vervolgens: “Zeg: O Allah, zend Uw vrede op Mohammad en de Familie van Mohammad, zoals U vrede op de Familie van Ibrahim zond. En zegen Mohammad en de Familie van Mohammad, zoals U de Familie van Ibrahim zegende, in de werelden, voorwaar U bent de meest Prijzenswaardige, de meest Glorieuze.”

Transliteratie: Allahumma Salli `ala Mohammadin wa aale Mohammad, kama Sallayta `ala aale Ibrahiem, wa Barik `ala Mohammadin wa aale Mohammad, kama Barakta `ala aale Ibrahiem fil `Aalamien, Innaka Hamiedun Majied.”

Bron: Sahih Muslim, Vol. 1, Blz. 191, # 405

Sahih MuslimVol1 Cover Sahih Muslim (1)

 

In de overleveringen hierboven zie je overigens wederom een gelijkenis tussen de familie van de Profeet (s) en de familie van Ibrahim (as). Beiden zijn gezegend.

We gaan verder met enkele andere overleveringen.

3- Al-Nasa’i:

Van Musa bin Talha, die zei: Ik vroeg Zaid bin Kharija, die zei: Ik vroeg de Profeet (s), en hij zei: “Zend zegeningen op mij en wees intensief in het verrichten van smeekbeden, en zeg: O Allah, zend zegeningen op Mohammad en de Familie van Mohammad.”

Transliteratie: Alahumma salli `ala Mohammadin wa `ala aale Mohammad.

Al-Albaani: “Het is Sahih (authentiek).”

Bron: Sahih Sunan al-Nasa’i, Vol. 1, Blz. 413 – 414, # 1291

nasa'i sahih nasa'i cover

 

4- Al-Haythami:

Van Ali bin Abi Talib, die zei: “Iedere smeekbede is geweigerd, totdat er zegeningen gezonden worden op Mohammad en de Familie van Mohammad (s).”

Overgeleverd door Al-Tabarani in Al-Awsat, en de overleveraars zijn betrouwbaar, en het is eerder genoemd in het begin van het hoofdstuk vóór deze overlevering van Ibn Mas`oud, en het is een jayyid (goede) overlevering, en de overlevering van Jabir en van Fudhala bin `Ubaid.

Bron: Majma`, Vol. 10, Blz. 180, # 17278

Majmahul ZawahidVol10 Cover Majmahul Zawahid

 

Vrede zij met de Familie van Yasin.

Er is nog een ander vers in de Koran, waarin de Familie van de Profeet (s) begroet wordt.
Vrede zij met de Familie van Yasin. [37:130]

5- Al-Qurtubi:

En het is overgeleverd van Ibn `Abbas, Ibn Mas`oud en anderen, dat zij over de uitspraak van Allah; {Vrede zij met de Familie van Yasin}, zeiden: “Dat is de Familie van Mohammad (s).”

Bron: Al-Jami`u li Akham Al-Qur’an

6- Al-Tabari:

En dit is hoe de meerderheid van de reciteurs van Medina het reciteerden: “Vrede zij met de Familie van Yasin”. En sommigen van hen interpreteerden dat als: “Vrede zij met de Familie van Mohammad.”

Bron: Jami` ul-Bayan

7- Ibn Kathir:
En anderen reciteerden het op deze manier: “Vrede zij met de Familie van Yasin.” Betekent: De Familie van Mohammad (s).

Bron: Tafsir al-Qur’an al-`Adhiem

 

De innovatie van de soennieten.

Wat overigens zeer interessant is om te weten, is dat de soennieten smeekbedes verrichten voor de metgezellen. Wanneer de soennieten het hebben over de metgezellen, vragen zij Allah altijd om tevreden te zijn met de metgezellen. Dit is iets wat geen basis heeft in de gehele Islamitische literatuur. Eén van de soennitische geleerden zegt het volgende:

8- Salih bin Abd al-`Aziz aal al-Sheikh:

Het bidden om de tevredenheid van Allah voor de metgezellen was niet aanwezig in de tijd van de Profeet (s), noch in de tijd van Abu Bakr, noch Omar, noch Othman. Zelfs ook niet in de tijd van de imams van de volgende generaties. Pas daarna voerden zij deze praktijk in; deze slogan. Want het werd een slogan voor de soennieten tegen de anderen, zoals de sjiieten, de khawarij, de nawasib en soortgelijke groepen.

Bron: Al-La’aali al-Bahiya, Vol.2 , Blz. 410

Bidah 1 Bidah Cover

0