Voor wie ik leider ben is Ali leider

in Imam Ali (as)

Al-Nasa’i:

Van Abi Tufayl, van Zayd bin Arqam, die zei: Toen de Profeet (s) terugkeerde van zijn afscheidsbedevaart en aankwam bij bij Ghadier Khum, gaf hij het bevel om een podium te maken. Vervolgens zei hij (s): “Ik ben geroepen en ik heb geantwoord. Waarlijk, ik heb de twee belangrijke dingen met jullie achtergelaten, waarvan de één belangrijker is dan het ander; het Boek van Allah en mijn nakomelingen, mijn Ahlalbait. Dus kijk maar hoe jullie mij zullen vervangen middels deze twee, want zij zullen niet van elkaar scheiden totdat ze bij mij terugkeren bij de vijver (in het paradijs).” Vervolgens zei de Profeet (s): “Allah is mijn meester en ik ben de leider van iedere gelovige.” Toen pakte hij (s) de hand van Ali en zei: “Voor wie ik zijn leider ben, is ook Ali zijn leider! O Allah, bevriend wie hem bevriend en wees vijandig tegen degene die hem vijandig is.” Ik vroeg aan Zayd: “Heb je dit gehoord van de Profeet (s)?” Zayd antwoordde: “Er is geen persoon die daar aanwezig was, behalve dat hij het met zijn ogen gezien heeft en met zijn oren gehoord heeft.”

Ahmad Mirien al-Baloushi:Sahih (authentiek).”Bron: Khasa’is Amir ul-Mu’minien, Blz. 96, # 79

Ibn Kathir:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Al-Nasa’i overleverde alleen deze versie. Al-Dhahabi heeft gezegd: “Deze overlevering is Sahih(authentiek).”

Abd al-Mohsin al-Turki: Deze overlevering is ook overgeleverd door Al-Hakim in zijn Mustadrak, via de keten met Habib bin Abi Thabit. Al-Hakim zei: “Deze overlevering is Sahih (authentiek)”, en Al-Dhahabi ging daarmee akkoord.

Bron: Al-Bidaya wa al-Nihaya, Vol. 7, Blz. 668

Al-Tahawi:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Abu Ja`far zei: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Shu`aib al-Arna’out: “De overleveraars zijn betrouwbaar, het zijn de overleveraars van Bukhari en Muslim.”

Bron: Sharh Mushkil al-Athaar, Vol. 5, Blz. 18, # 1765

Ibn Hajar al-`Asqalani:

Van Ali, die zei: De Profeet (s) stopte bij een boom in Khum. Daarna kwam hij (s) en pakte mijn handen zei (tegen de mensen): “Getuigen jullie niet dat Allah jullie Heer is?” De mensen zeiden: “Jawel!” Daarna zei hij (s): “Getuigen jullie niet dat Allah en Zijn Boodschapper meer recht hebben over jullie, dan jullie over julliezelf hebben en dat Allah en Zijn Boodschapper jullie meesters zijn?” Zij zeiden: “Jawel!” Daarna zei hij (s): “Voor wie Allah en Zijn Boodschapper de meesters zijn, dan is deze Ali ook zijn meester. En ik heb met jullie iets achtergelaten dat indien jullie eraan vasthouden, jullie niet zullen dwalen; het Boek van Allah en mijn Ahlalbait.”

Deze overleveringsketen is Sahih (authentiek).
 
Bron: Al-Mataalib, Vol. 14, Blz. 132, # 3943

Al-Busiri:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Is’haq overleverde het met een Sahih (authentieke) overleveringsketen.

Bron: It’haf ul-Khirat al-Mahra, Vol. 9, Blz. 279, # 7984

Muttaqi al-Hindi:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Het is overgeleverd door Ibn Rahawayh, Ibn Jarir, Ibn Abi `Asim en Al-Mahamily in zijn Amali, en hij verklaarde het Sahih (authentiek). 

Bron: Kanz ul-`Ummal, Vol. 13, Blz. 140, # 32441

Al-Tirmidhi:

Van Zayd bin Arqam, dat de Profeet (s) zei: “Voor wie ik zijn meester ben, is Ali zijn meester.”

Deze overlevering is Hasan Sahih (goed en authentiek).Bron: Al-Jami` us-Sahih, Vol. 5, Blz. 633, # 3713

Ibn Maja:

Van Al-Bara’ bin `Azib, die zei: We keerden terug met de Profeet (s) van zijn bedevaart die hij verrichtte. We kwamen aan bij een plaats waar de wegen scheidden. Hij (s) gaf het bevel om gezamenlijk te bidden. Daarna pakte hij Ali bij de hand en zei: “Heb ik niet meer recht over de gelovigen, dan zij over henzelf?” Wij zeiden: “Jawel.” Hij (s) zei: “Heb ik niet meer recht over de gelovige, dan hij over zichzelf?” Zij zeiden: “Jawel.” Hij (s) zei: “Dan is deze Ali de leider van degene voor wie ik zijn leider ben! O Allah, bevriend wie hem bevriend en wees vijandig tegen degene die hem vijandig is.”

Al-Albaani:Sahih (authentiek).”
Bron: Sahih Sunan Ibn Maja, Vol. 1, Blz. 56 & 58, # 94 & 98
Ibn Hajr al-`Asqalani:

وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي ، وهو كثير الطرق جدا ، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ، وقد روينا عن الإمام أحمد قال : ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب

Wat betreft de overlevering ‘Voor wie ik zijn meester ben, dan is Ali zijn meester’, die is overgeleverd door Al-Tirmidhi en Al-Nasa’i, en het heeft zeer veel overleveringsroutes. Ibn `Uqda heeft deze routes vermeld in zijn boek Mufrad, en vele van de overleveringsketens zijn Sahih (authentiek) of Hasan (goed). En het is overgeleverd van Ahmad bin Hanbal, dat hij zei: “We hebben over niemand van de metgezellen (zoveel goeds) gehoord, als over Ali bin Abi Talib.”

Bron: Fat’h ul-Bari

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=54

0