Liefde voor de Ahlalbait (as)

in Familie

Liefde voor de Ahlalbait (as) is een verplichting vanuit de Koran. In dit artikel zullen wij vanuit soennitische bronnen aantonen hoe belangrijk het is om van de Ahlalbait (as) te houden.

Liefde voor Ahlalbait (as) is een verplichting van Allah.
Zeg: “Ik vraag geen beloning van jullie, slechts liefde voor de naasten.” En wie een goede daad verricht, zullen Wij in goedheid doen toenemen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Waarderend. [42:23]

1- Al-Suyuti:

Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim en Ibn Mardawayh overleverden in hun Tafsir, en Al-Tabarani in zijn Mu`jam al-Kabir, van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers geopenbaard werd; {Zeg: Ik vraag geen beloning van jullie, behalve liefde voor de naasten}, zeiden de mensen: “O Profeet, wie zijn jouw naasten waarop het verplicht is voor ons om van hen te houden?” Hij (s) zei: “Ali, Fatima en hun twee zonen.”

Ibn Abi Hatim overleverde van Ibn `Abbas dat hij over de uitspraak van Allah; {En wie een goede daad verricht}, het volgende zei: “Liefde voor de familie van Mohammad (s).”

Bron: Ihya’ al-Mayt bi Fada’il Ahlalbait, Blz. 14

ihya almayt ihya almayt cover

 

2- Al-Haythami:

Van Ibn `Abbas, die zei: Toen dit vers geopenbaard werd; {Zeg: Ik vraag geen beloning van jullie, behalve liefde voor de naasten}, zeiden de mensen: “O Profeet, wie zijn jouw naasten waarop het verplicht is voor ons om van hen te houden?” Hij (s) zei: “Ali, Fatima en hun twee zonen.”

Al-Tabarani overleverde het via de overlevering van Harb bin al-Hasan al-Tahan, van Husain al-Ashqar, van Qays bin al-Rabie`, en die zijn allemaal betrouwbaar verklaard, en zwak verklaard door een groep geleerden, en de rest van de overleveraars zijn betrouwbaar.

Bron: Majma`, Vol. 7, Blz. 164, # 11326

majma7 majma cover

 

3- Al-Zamakhshari:

En het is overgeleverd dat toen dit vers geopenbaard werd, werd er gevraagd: “O Profeet, wie zijn jouw naasten waarop het verplicht is voor ons om van hen te houden?” Hij (s) zei: “Ali, Fatima en hun twee zonen.” En dit is bewezen middels wat er overgeleverd is door Ali (as), die zei: Ik klaagde bij de Profeet (s) wegens de jaloezie van de mensen voor mij. De Profeet (s) zei: “Ben je niet tevreden dat jij een vierde bent van de vier? De eersten die het paradijs zullen binnentreden zijn ik, jij, Hasan en Husain, en onze vrouwen aan onze rechterkant en linkerkant, en onze nakomelingen achter onze vrouwen.” En de Profeet (s) zei ook: “Het paradijs is verboden voor degene die mijn Ahlalbait (as) onderdrukt, en mij pijn doet middels mijn nakomelingen. En wie iets goeds doet voor de nakomelingen van Abd al-Mutallib, en er niet voor beloond wordt, dan zal ik diegene morgen belonen, wanneer hij mijn tegenkomt op de Dag der Opstanding.”

Bron: Tafsir al-Kashaf

4- Al-Tha`labi:

En sommigen hebben gezegd: “Dit vers is geannuleerd.” … Deze uitspraak is niet sterk en niet voldoende. Want van hetgeen wat wij hebben gehoord van de mensen vanta’wil (interpretatie) over dit vers, is het niet mogelijk dat één van deze verzen geannuleerd is. En het is lelijk genoeg om te veronderstellen dat de nabijheid naar Allah middels gehoorzaamheid aan Hem, en liefde voor Zijn Profeet (s) en zijn Ahlalbait (as) geannuleerd is.
Van Ibn `Abbas dat hij over de uitspraak van Allah; {En wie een goede daad verricht}, het volgende zei: “Liefde voor de familie van Mohammad (s).” 

Bron: Al-Kashf wal Bayan

5- Fakhr ud-Dien al-Razi:

En er is geen twijfel dat de hechting tussen Fatima, Ali, Al-Hasan, Al-Husain en de Profeet (s) de meeste intense hechting is. En dit is bekend middels de mutawatiroverleveringen. Dus het is noodzakelijk dat zij de Familie zijn.
En het bidden voor de Familie heeft een enorme status. Om die reden is deze smeekbede als de afsluiter gemaakt voor de tashahhud (getuigenis) in het gebed. En dit is zijn (s) uitspraak: “Allahumma salli `ala Mohammadin wa aali Mohammad.” En deze verering is bij niemand te vinden, behalve voor de Familie. Dat allemaal bewijst dat de liefde voor de Familie van Mohammad verplicht is.

Bron: Mafatieh ul-Ghayb 

6- Al-Tabari:

Van Abi al-Dulaym, die zei: Toen Ali bin al-Husain als een gevangene werd gebracht, en vlak bij Damascus vastgehouden werd, kwam er een persoon van Syrië, en die zei: “Alle dank is aan Allah, Degene die jullie vermoord en vernietigd heeft, en de familie van fitna verkapt heeft!” Dus Ali bin al-Husain zei tegen hem: “Heb jij de Koran gelezen?” De man zei: “Ja.” Ali zei: “Heb je het vers {de Familie van Ha Miem}gelezen?” De man zei: “Ik heb de Koran gelezen, maar ik heb niet het vers {de Familie van Ha Miem} gelezen.” Ali zei: “Heb je dan dit vers gelezen; {Zeg: Ik vraag geen beloning van jullie, slechts liefde voor de naasten}?” De man zei: “Zijn jullie dat?” Ali zei: “Ja.”

Bron: Jami` ul-Bayan

De beloning voor het liefhebben van de Ahlalbait (as).

7- Al-Zamakhshari:

De Profeet (s) zei: “Wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, sterft als een martelaar. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, sterft terwijl hij vergeven is. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, sterft berouwvol. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, sterft als een gelovige met complete Iman (geloof). En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, die zal goed nieuws krijgen van de engel des doods over zijn plaats in het paradijs, en daarna van Munkir en Nakir (i.e. twee specifieke engelen). En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, zal naar het paradijs worden gebracht zoals een bruid gebracht wordt naar het huis van haar echtgenoot. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, voor hem zal er in zijn graf deuren openen naar het paradijs. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, Allah zal zijn graf een plaats maken dat bezocht wordt door de engelen van genade. En wie er sterft op liefde voor de familie van Mohammad, sterft op desunna en de jama`a. En wie er sterft op haat voor de familie van Mohammad, op de Dag des Opstanding zal er op zijn voorhoofd geschreven staan: ‘ontnomen van de genade van Allah’. En wie er sterft op haat voor de familie van Mohammad, sterft als een ongelovige. En wie er sterft op haat voor de familie van Mohammad, zal het geur van het paradijs niet ruiken.”

Bron: Tafsir al-Kashaf

8- Al-Tha`labi:

Van Jarir bin Abdallah al-Bajali, die zei: De Profeet (s) zei: [Ongeveer dezelfde overlevering als hierboven].

Bron: Al-Kashf wal Bayan

De beste persoon is degene die de Ahlalbait (as) het best behandelt.

9- Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Abu Huraira, die zei: De Profeet (s) zei: “De beste van jullie is degene die mijn familie het best behandelt na mij.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim. En deze overlevering heeft een authentiek ondersteunend bewijs dat volgens de criteria van Bukhari en Muslim is.

Al-Dhahabi: “Volgens de criteria van Muslim.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 352, # 535

mustadrak 3 mstdrk vol3 cover
10- Al-Albaani:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Het is Hasan (goed).

Bron: Silsilat ul-Ahadith as-Sahiha, Vol. 4, Blz. 461 – 462, # 1845

silsila vol 5b2 silsila 5a silsilatul Sahiha Albani
11- Al-Busiri:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Abu Yasin: “Het is overgeleverd door Abu Ya`la met een Sahih (authentieke) overleveringsketen.”

Bron: It’haf al-Khayrat al-Mahra, Vol. 5, Blz. 490, # 5080

ithaaf 5 ithaaf 5 cover
12- Al-Haythami:

[Zelfde overlevering als hierboven].

Overgeleverd door Abu Ya`la, en de overleveraars zijn betrouwbaar.

Bron: Majma`, Vol. 9, Blz. 198, # 15027

majma9

0