Khaybar

in Imam Ali (as)

Al-Hakim & Al-Dhahabi:

Van Salama bin `Amr bin al-Akwa`, die zei: De Profeet (s) stuurde Abu Bakr naar enkele forten van Khaybar. Hij streed en deed zijn best, maar hij overwon niet.

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Van Abi Layl, van Ali, die zei: “O Aba Layl, was jij niet met ons in Khaybar?” Hij zei: “Jawel, Wallah, ik was met jullie.” Hij zei: “De Profeet (s) stuurde Abu Bakr naar Khaybar en kwam de mensen tegen. Hij werd verslagen en keerde terug.”

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Van Buraida, die zei: De Profeet (s) had wel eens last van migraine, dus ruste hij een dag of twee en ging niet naar buiten. Toen hij aankwam in Khaybar, had hij last van migraine, dus ging hij niet naar de mensen. Abu Bakr pakte de vlag van de Profeet (s) en vertrok en streed heftig, en kwam vervolgens terug.

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).”

Van Ali, die zei: De Profeet reisde af naar Khaybar. Toen hij aankwam, stuurde hij Omar samen met de mensen naar de stad of het kasteel van de joden. Het duurde niet lang voordat Omar en zijn metgezellen wegvluchtten. Zij keerden terug terwijl de metgezellen Omar uitmaakten voor lafaard en hij maakte hen uit voor lafaards.

Al-Hakim: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek).”

Al-Dhahabi:Sahih (authentiek).” 

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 3, Blz. 39 – 40

 

 

Ibn Abi Shayba:

Van Abi Maryam van Ali (as), die zei: De Profeet (s) ging naar Khaybar. Toen hij daar aankwam stuurde hij Omar samen met de mensen naar de stad of kasteel (van de joden) om hen te bestrijden. Ze streden, maar het duurde niet lang voordat Omar en zijn metgezellen wegvluchtten. Ze keerden terug en Omar maakte zijn metgezellen uit voor lafaard, en zijn metgezellen maakten hem uit voor lafaard. De Profeet (s) zei: “Ik zal een man sturen naar hen die van Allah en Zijn Boodschapper houdt, en Allah en Zijn Boodschapper houden ook van hem. Hij zal hen bestrijden totdat Allah hem laat overwinnen. En hij is niet iemand die wegvlucht!” De mensen verlangend ernaar. Ze keken op, hopend om degene te zijn wie de Profeet (s) omschreef. De Profeet (s) bleef een uur wachten, en zei vervolgens: “Waar is Ali?” Ze zeiden: “Hij heeft ontstoken ogen.” Hij (s) zei: “Breng hem naar mij.” Toen ik bij hem (s) kwam, opende hij mijn ogen en spuugde erop. Vervolgens gaf hij mij de vlag en ging ik gauw weg, in vrees dat de Profeet (s) zijn keuze zou veranderen. Toen ik aankwam bij hen, bestreed ik ze. Vervolgens daagde Marhab mij uit, en hij reciteerde strijdverzen. Dus ik accepteerde het duel en ging ook strijdverzen reciteren, totdat wij elkaar benaderden. En Allah vermoordde hem vervolgens via mijn handen. Zijn metgezellen renden weg en deden de deur van hun kasteel achter hen dicht. We gingen naar de deur en ik stopte niet met het openbreken ervan, totdat Allah het openmaakte.”

Mohammad `Awwama: “Deze overlevering is overgeleverd door Al-Bazzar in Kasfh ul-Ashtar, en door Al-Hakim, met dezelfde overleveringsketen als deze, en hij verklaarde het Sahih (authentiek), en Al-Dhahabi ging daarmee akkoord. En in Kanz-ul-`Ummal is het Hasan (goed) verklaard (door Muttaqi al-Hindi).”

Bron: Al-Musannaf, Vol. 20, Blz. 446, # 38049

 

 

Ahmad bin Hanbal:
Van Buraida, die zei: We omsingelden Khaybar. Abu bakr nam de vlag en vertrok, maar er werd niet gewonnen door hem. De volgende dag nam Omar de vlag. Hij vertrok, maar kwam terug en er werd niet gewonnen door hem. Op die dag werden de mensen door enorme moeilijkheden getroffen, dus zei de Profeet (s): “Morgen zal ik de vlag geven aan een man waar Allah en Zijn Boodschapper van houden, en die man houdt ook van Allah en Zijn boodschapper. Hij zal niet terugkeren totdat er gewonnen wordt door hem.” Wij sliepen heerlijk, aangezien de volgende morgen de overwinning zou zijn. De volgende morgen verrichtte de Profeet (s) het gebed. Daarna stond hij rechtop en riep om de vlag, terwijl de mensen in hun rijen stonden. Vervolgens riep hij (s) Ali, maar die had ontstoken ogen. De Profeet (s) spuugde dus in zijn ogen en overhandigde hem de vlag, en er werd gewonnen door hem (i.e. Ali). Buraida zei: “Ik was van degenen die naar de vlag verlangden.”

Shu`aib al-Arna‘out: “De overlevering is Sahih (authentiek), en deze keten is sterk vanwege Husain bin Waqid al-Marouzi. Hij is eerlijk en er is niets mis met hem. De rest van de overleveraars zijn betrouwbaar, ze behoren tot de authentieke overleveraars.” 

Bron: Musnad, Vol. 38, Blz. 98, # 22993

 

 

Muslim bin al-Hajjaj:

Van Abu Huraira dat de Profeet (s) op de dag van Khaibar zei: “Ik zal deze vlag geven aan een man die van Allah en Zijn Boodschapper houdt, en Allah zal middels hem overwinnen.” Omar bin al-Khattab zei: “Nooit begeerde ik leiderschap, behalve op die dag. Ik kwam naar voren in de hoop dat ik gekozen zou worden, maar de Profeet (s) riep Ali bin Abi Talib en gaf hem de vlag. Hij (s) zei tegen Ali: “Ga en kijk niet om, totdat Allah jou de overwinning schenkt.”

Bron: Sahih Muslim, Blz. 1129, # 2405

 

Muslim bin al-Hajjaj:

Van Salama, die zei: … Vervolgens stuurde de Profeet (s) mij naar Ali, en hij had ontstoken ogen. Hij (s) zei: “Ik zal de vlag aan een man geven die van Allah en Zijn Boodschapper houdt, en Allah en Zijn Boodschapper houden ook van hem.” Ik ging naar Ali en hij had ontstoken ogen. Ik bracht hem naar de Profeet (s) en hij (s) spuugde in zijn ogen hij en genas. Hij (s) gaf hem vervolgens de vlag.

Marhab kwam naar buiten en zei: “Khaybar weet dat ik Marhab ben, een compleet gewapende en ervaren held, die vuur verspreid wanneer er oorlogen plaatsvinden.”
Ali zei: “Ik ben degene wiens moeder hem leeuw heeft genoemd, zoals een leeuw in de bossen, wiens verschijning gehaat is, geef ik mijn vijanden een hardere klap dan wat ik ontvang.”

Vervolgens sloeg Ali het hoofd van Marhab en vermoordde hem. De overwinning was middels hem (i.e. Ali).

Bron: Sahih Muslim, Blz. 872, # 1807

 

 

0