De overlevering van de deur

in Imam Ali (as)

Ibn Hajar al-`Asqalani:

Er zijn over de overlevering van het sluiten van de deuren van de moskee, overleveringen gekomen die oogschijnend de overlevering van de deur (van Abu Bakr) tegenspreken. Eén daarvan is de overlevering van Sa`d bin Abi Waqqas, die zei: “De Profeet (s) heeft ons bevolen om de deuren die naar de moskee wijzen te sluiten, behalve de deur van Ali.” Overgeleverd door Ahmad en Al-Nasa’i, en de overleveringsketen is Qawiy (sterk).

En in de overlevering van Al-Tabarani in Al-Awsat, waarvan de overleveraars betrouwbaar zijn, met de toevoeging: Zij zeiden: “O Profeet, je sluit onze deuren.” Daarop zei hij (s): “Ik heb ze niet gesloten, maar Allah heeft ze gesloten.”

En van Zayd bin Arqam, die zei: “Een paar van de metgezellen hadden deuren die naar de moskee wezen, dus zei de Profeet (s): “Sluit deze deuren, behalve de deur van Ali.” De mensen spraken daarop tegen, en de Profeet (s) zei: “Wallah, ik heb niets gesloten of geopend, maar iets is mij bevolen en ik heb dat gevolgd.” Overgeleverd door Ahmad, Al-Nasa’i en Al-Hakim, en de overlevers zijnbetrouwbaar.

En van Ibn Abbas, die zei: “De Profeet (s) gaf een bevel over de deuren van de moskee, dus alles werd gesloten behalve de deur van Ali.” En in een andere overlevering: “En hij beval om de deuren te sluiten, behalve de deur van Ali. En hij trad de moskee binnen terwijl hij onrein was, en dat was een manier die niemand anders had.” Beiden overleveringen zijn overgeleverd door Ahmad en Al-Nasa’i, en de overlevers van beiden overleveringen zijn betrouwbaar.”

En van Jabir bin Samura, die zei: “De Profeet (s) beval ons om alle deuren te sluiten, behalve de deur van Ali. En wellicht liep hij erin terwijl hij onrein was.” Overgeleverd door Al-Tabarani. En van Ibn Omar, die zei: “In de tijd van de Profeet (s) zeiden wij altijd: De Profeet (s) is de beste van de mensheid, daarna Abu Bakr, daarna Omar. En Ali bin Abi Talib heeft drie uitzonderlijkheden, indien ik daar één van zou hebben, dan zou dat geliefder zijn bij mij dan rode kamelen: De Profeet (s) huwde hem aan zijn dochter (Fatima) en zij gaf hem kinderen. En alle deuren van de moskee werden gesloten, behalve zijn deur in de moskee. En hij kreeg de vlag op de dag van Khaybar.” Overgeleverd door Ahmad, en de overleveringsketen is Hasan (goed).

En Al-Nasa’i overleverde middels de route van Al-`Ala bin Irar, die zei: Dus ik zei tegen Ibn Omar: “Vertel mij over Ali en Othman”, en toen vertelde hij (Ibn Omar) de overlevering, en in die overlevering staat: “Wat betreft Ali, niemand vraagt over hem en kijk naar zijn positie bij de Profeet (s). Onze deuren in de moskee werden gesloten, behalve zijn deur.” En de overleveraars zijn Sahih(authentiek), behalve Al-`Ala, en hij is betrouwbaar verklaard door Yahya bin Ma`ien en anderen.

En deze overleveringen versterken elkaar. En alle overleveringsroutes zijn gegrond voor protesten (tegen de overlevering van Abu Bakr), laat staan als ze gecombineerd zijn.

Bron: Fat’h ul-Bari, Vol. 8, Blz. 331

 

 

Al-Suyuti:

Al-Bazzar, en Al-Tabari in Al-Awsat, overleverden van Jabir bin Abdallah, en Al-Tirmidhi en Al-Hakim van Ali (as), die zei dat de Profeet (s) zei: “Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur.” Deze overlevering is Hasan (goed) volgens de juiste optiek. Het is niet Sahih (authentiek) zoals Al-Hakim zei, en niet Mawdou` (gefabriceerd) zoals een groep heeft gezegd, waaronder Al-Jawzi en Al-Nawawi.

Bron: Tarikh al-Khulafa’, Blz. 137

 

 

Al-Suyuti:

Sheikh ul-Islam Abul Fadhl bin Hajar (i.e. Ibn Hajar al-`Asqalani) werd over deze overlevering gevraagd, en hij zei: “Deze overlevering is overgeleverd door Al-Hakim in zijn Mustadrak en die zei dat het Sahih (authentiek) is. En Abu al-Faraj ibn al-Jawzi sprak hem tegen en hij vermeldde het inAl-Mawdou`aat (de gefabriceerde overleveringen), en zei dat het een leugen is. Het correcte standpunt is het tegenovergestelde van hun uitspraken, want de overlevering behoort tot de klasse van Hasan (goed). Het gaat niet op naar Sahih (authentiek) en het wordt niet verlaagd tot een leugen.”

Bron: Al-La’ali al-Masnou`a, Vol. 1, Blz. 334

 

 

Al-Shawkani:

Al-Hafidh Ibn Hajar zei: “En het correcte standpunt is het tegenovergestelde van hun uitspraken, want de overlevering behoort tot de klasse van Hasan (goed). Het gaat niet op naar Sahih (authentiek) en het wordt niet verlaagd tot een leugen.” En dit is het correcte standpunt, want Yahya bin Ma`ien en Al-Hakim waren het oneens over de betrouwbaarheid van Abi Sulat en wie hem volgde. Dus het kan wegens dit verschil niet Sahih (authentiek) zijn, maar juist Hasan (goed) wegens ondersteunend bewijs, omdat het veel overleveringsroutes heeft, zoals wij al hebben aangetoond.

Bron: Al-Fawa’id al-Majmou`, Blz. 308

 

 

Al-Tabari:

Van Ali, dat de Profeet (s) zei: “Ik ben het huis van wijsheid en Ali is haar deur.”

Deze overlevering heeft een Sahih (authentieke) overleveringsketen.

Bron: Tahdhib ul-Athaar, Vol. 1, Blz. 104, # 8

 

 

Yusuf al-Salihi:

Al-Tirmidhi en anderen overleverden dat de Profeet (s) zei: “Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur.” De juiste optiek is dat de overlevering Hasan (goed) is, zoals Al-`Ala’i en Ibn Hajar hebben gezegd.

Bron: Subul ul-Huda, Vol. 1, Blz. 631

 

Ibn Hajar al-Haytami:

“Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur.” De overlevering is Hasan (goed) wegens de hoeveelheid overleveringsketens. In tegenstelling tot degenen die beweren dat het gefabriceerd is of authentiek is.

Bron: Al-Sawa`iq, Blz. 413

 

Al-Zarqani:

De Profeet (s) zei: “Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur, dus wie de kennis wil bereiken moet naar de deur gaan.” Deze overlevering van Ibn `Abbas is Hasan (goed), en de overlevering van Ali is Hasan (goed) wegens ondersteunend bewijs.

Bron: Mukhtasar ul-Maqasid al-Hasana, Blz. 79, # 170

 

Al-Dhahabi:
Al-Samarqandi: Van Ibn `Abbas, van de Profeet (s), die zei: “Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur.” Deze overlevering is Sahih (authentiek).
Bron: Tadhkirat ul-Hufadh, Vol. 4, Blz. 27 – 28

Sayyid al-Saqqaf:

Het is Sahih (authentiek) dat de Profeet (s) zei: “Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur.” Al-Hafidh Ibn Ma`ien heeft het Sahih (authentiek) verklaard, zoals vermeld in Tarikh Baghdad, en ook Al-Hafidh Ibn Jarir al-Tabari in Tahdhib ul-Athaar, en ook Al-Hafidh al-`Ala’i in Al-Naqd al-Sahih, en ook Al-Hafidh Ibn Hajar en Al-Hafidh al-Suyuti, zoals vermeld in Al-La’ali al-Masnou`a, en ook Al-Hafidh Al-Sakhawi, zoals vermeld in Al-Maqasid al-Hasana.”

Bron: Tanaqudat, Vol. 3, Blz. 82

Abu Na`im al-Asbahani:
علي بن أبي طالب
وسيد القوم ، محب المشهود ، ومحبوب المعبود ، باب مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات
Ali bin Abi Talib. Hij is de meester van het volk, de geliefde van de mensen en de geliefde van Allah.Hij is de deur van de stad der kennis en wetenschappen, en het hoofd van de predikers …
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=54&idto=54&bk_no=131&ID=61

Ali al-Qari:

الذي فهمه علي كرم الله وجهه الترك مطلقا ، وهو الظاهر على أن فهم الصحابي لا سيما مثل علي باب مدينة العلم مقدم على فهم غيره

… hetgeen wat Ali begreep was het compleet loslaten, en dit is het voor de hand liggende, want het begrip van de metgezel, en helemaal iemand zoals Ali, de deur van de stad der kennis, gaat vóór het begrip van iemand anders.

Bron: Mirqat ul-Mafatieh

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=79&idfrom=3042&idto=3534&bookid=79&startno=126
Badr al-Dien al-`Ayni:
وفي ( التلويح ) ومن خواصه أي خواص علي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره أبو الشاء أنه كان أقضى الصحابة وأن رسول الله تخلف عن أصحابه لأجله وأنه باب مدينة العلم وأنه لما أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرفة أصعده النبي برجليه على منكبيه
En in Al-Talwih staat er: De bijzondere karakteristieken van Ali, zoals vermeld door Abu al-Shifa’, zijn dat hij de beste beslisser van de metgezellen was, dat de Profeet (s) van zijn metgezellen achterbleef omwille van hem, dat hij de deur van de stad der kennis is, dat toen hij de idolen wilde breken, de Profeet (s) hem op zijn schouders tilde …
http://islamport.com/d/1/srh/1/45/1395.html
Mahmoud al-Alousi:
Ali al-Murtada; en hij is de deur van de stad der kennis voor iedere geleerde.
Bron: Rouh ul-Ma`ani, Vol. 1, Blz. 23

0