De Ark van Noah (as)

in Familie

Een bekende overlevering van de Profeet (s) is waarin hij zijn Ahlalbait (as) gelijkstelt aan de Ark van profeet Noah (as). Deze overlevering is correct volgens de soennitische criteria. Laten we kijken naar deze overlevering.

 

1- Al-Hakim:

Van Hunsh al-Kinani, die zei: Ik hoorde Abu Dhar zeggen, terwijl hij de deur van de Ka`ba vastpakte: O mensen, wie mij kent, die kent mij. En wie mij niet kent, weet dan dat ik de Profeet (s) heb horen zeggen: “Mijn Ahlalbait is zoals de Ark van Noah. Wie aan boord ging was gered en wie ervan afkeerde verdronk.”

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim.”

Al-Dhahabi: “Alleen Al-Tirmidhi heeft van Al-Mufaddhal overgeleverd. De rest hebben hem zwak verklaard.”

Bron: Al-Mustadrak, Vol. 2, Blz. 373, # 3312

mustadrak 2 mustadrak 2 cover

 

2- Ibn Hajar al-`Asqalani:

Van Hunsh al-Kinani, die zei: Ik hoorde Abu Dhar zeggen, terwijl hij de ring van de deur (van de Ka`ba) vastpakte: O mensen, wie mij kent, die kent mij. En wie mij niet kent; het zij zo. Ik, Abu Dhar, heb de Profeet (s) horen zeggen: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah. Wie het betrad was gered, en wie ervan afkeerde verging.”

Van Abu Tufayl, dat hij Abu Dhar zag staan tegen de deur van de Ka`ba, en hij riep: O mensen, kennen jullie mij? Wie mij kent, die kent mij, en wie mij niet kent; ik ben een metgezel van de Profeet (s). En ik, Abu Dhar al-Ghafari, heb de Profeet (s) horen zeggen: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah. Wie het betrad was gered, en wie ervan afkeerde verdronk. En mijn Ahlalbait (as) onder jullie is zoals de deur van Hitta.”

Sa`d al-Shathri: “Samenvattend; de overlevering van Abu Dhar is Hasan (goed) aan de hand van de (verschillende) overleveringsroutes.”

Bron: Al-Mataalib, Vol. 16, Blz. 219, 220, 223, # 3973

mataalib 16c mataalib 16b mataalib 16aCover Matalib al-Alia Asqalani

 

3- Ibn Abi Shayba:

Van Ali, die zei: “Onze positie in dit volk is zoals de Ark van Noah en de deur van Hitta van Bani Isra’il.”

Bron: Al-Musannaf, Vol. 11, Blz. 150, # 32651

musannaf 11 Cover Al-MusannafVol20

 

4- Ibn Hajar al-Haytami:

En het is overgeleverd via vele overleveringsroutes die elkaar versterken, dat de Profeet (s) zei: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah. Wie aan boord ging, was gered.” En in de overlevering van Muslim: “En wie ervan afkeerde verdronk (of verging).” En in een andere overlevering: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de deur van Hitta van Bani Isra’il. Wie het betrad werd vergeven (door Allah).” En in een andere overlevering: “Zijn zondes werden vergeven.”

Bron: Al-Sawa`iq ul-Muhriqa, Blz. 212

sawa'iq Cover Al-Sawahiq Al-Muhriqa

 

5- Al-Suyuti:

De Profeet (s) zei: “Mijn Ahlalbait is zoals de Ark van Noah. Wie aan boord ging was gered, en wie ervan afkeerde verdronk.” Deze overlevering is Hasan (goed). Overgeleverd door Al-Bazzar van Ibn `Abbas en Ibn al-Zubayr, en door Al-Hakim van Abi Dhar.

Bron: Faydh ul-Qadier, Vol. 5, Blz. 517, # 8162

faydh 5 faydh 5 cover

 

6- Al-Sakhawi:

Van Abu Dhar, die zei: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: “Mijn Ahlalbait onder jullie is zoals de Ark van Noah. Wie aan boord ging was gered, en wie ervan afkeerde verdronk. En (zij zijn ook) zoals de deur van Hitta van Bani Isra’il.” Deze overlevering is Hasan (goed).

Bron: Al-Buldaniyyaat, Blz. 186 – 187

buldaniyaat 2 buldaniyaat 1 buldaniyaat cover

 

Conclusie.

Indien de Ahlalbait (as) zoals de Ark van Noah (as) zijn, dan is het wel belangrijk om te weten wat de Koran over de Ark van Noah (as) zegt. Hiermee kunnen wij ook direct de waarde en het belang van de Ahlalbait (as) omschrijven:
Wij zonden Noah naar zijn volk en hij zei: “O mijn volk, aanbid Allah, jullie hebben geen ander God dan Hem. Ik vrees voor jullie de bestraffing van de grote Dag.”
De leiders van zijn volk antwoordden: “Wij zijn van mening dat jij in duidelijke dwaling verkeert.”
Hij zei: “O mijn volk, er is in mij geen dwaling, maar ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden.”
“Ik breng jullie de boodschappen van mijn Heer en ik adviseer jullie en ik weet van Allah wat jullie niet weten.”
“Of zijn jullie verbaasd, dat er een waarschuwing van jullie Heer naar jullie is gekomen door een man uit jullie midden, zodat hij jullie zal waarschuwen en dat jullie Allah zullen vrezen en wellicht begenadigd zullen worden?”
Maar zij ontkenden hem. Dus Wij hebben hem en degenen die met hem in de schip waren, gered. En Wij hebben degenen die Onze tekenen verwierpen laten verdrinken. Zij waren inderdaad een verblind volk. [7:59-64]

In een andere reeks verzen vermeld Allah het volgende:
Hij (Noah) zei: “Mijn Heer, mijn volk heeft mij ontkent.”
“Dus beslis tussen mij en hen, en red mij en de gelovigen die met mij zijn.”
Dus hebben Wij hem gered en degenen die met hem waren in de geladen schip.
Vervolgens hebben Wij daarna degenen die achterbleven, laten verdrinken. [26:117-120]

Degenen die het leiderschap van de Ahlalbait (as) niet erkennen, zijn dus een verblind volk dat zal verdrinken. Dit is de gelijkenis die de Ahlalbait (as) heeft in dit volk.

Slotwoord.

Wat overigens vermeldenswaardig is, is dat Abu Dhar de mensen publiekelijk toesprak toen hij deze overlevering vertelde. Wat zou de reden zijn geweest dat Abu Dhar in het centrale punt van Mekka, publiekelijk deze overlevering verkondigde? De enige conclusie die getrokken kan worden, is dat Abu Dhar de mensen eraan wilde herinneren dat zij moesten terugkeren naar het leiderschap van de Ahlalbait (as). Abu Dhar was namelijk een trouwe supporter van Imam Ali (as), zoals uit zowel soennitische en sjiitische overleveringen op te maken is.

 

 

0