Een introductie naar de Thaqalayn

Template Muharram
Letterlijk nemen van de Koran
12 september 2015
Ware metgezellen
De ware metgezellen: Abadhar Al-Ghefari (ra)
20 september 2015
Show all

Een introductie naar de Thaqalayn

Islam Platform Template 2

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

De overlevering al Thaqalayn’ is een van de belangrijkste overleveringen in de geschiedenis van de Islam.

Het is overgeleverd door Jaber ibn Abdullah al Ansari (ra): ‘’De Heilige Profeet (vzmh) zei: ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

In het Arabisch staat het woordje ‘’Thaqalayn’’ in tweevoudige vorm. Dat betekent dat er naar twee ‘’dingen’’ wordt verwezen. De overlevering is door vele metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) overgeleverd:

Imam Ali (as)

Abu dhar al Gheefari

Selman el Farisi

Jaber ibn Abdullah al Ansari

Hudeyfa ibn al Yaman

Abu Saeed al Ghudary

Guzaymah ibn Thabet

Zaid ibn Thabet

Abdul Rahman ibn Auf

Abu Huraira

Saed ibn abee Weqaas

Abu Ayoeb al Ansari

Amr ibn al Aas

Umm Salamah ( de vrouw van de Heilige Profeet (vzmh)

De Heilige Profeet (vzmh) was in Mekka voor zijn laatste bedevaart. Na de bedevaart namen de moslims op de plek ‘’Ghum’’ afscheid van elkaar. De plek ‘’Ghum’’ is een plek tussen Mekka en Medina. De moslims vanuit Irak, Yemen, Perzië en Noord-Afrika nemen daar afscheid. Enkele van de moslims hadden afscheid genomen en volgden hun weg terug naar huis, toen zij plots hoorden dat zij allen gezamenlijk terug werden geroepen door de Heilige Profeet (vzmh). Er was een vers op de Heilige Profeet (vzmh) neer gezonden:

‘’O gij boodschapper, breng over wat tot u neder gezonden is vanwege uw heer en indien gij dat niet doet, dan brengt gij zijn boodschap niet over. Allah (swt) zal u vrijwaren tegen de mensen. Voorwaar, Allah (swt) leidt het ongelovige volk niet.
(Hoofdstuk (5) de Tafel vers 67)

Iedereen kwam bijeen. Er werd een preekstoel van kamelenhuid gemaakt. De gelovigen gingen eerst gezamenlijk bidden en vervolgens gaf de Heilige Profeet (vzmh) een lezing met een duidelijke boodschap. Hij bracht zijn twee wijsvingers naast elkaar en zei:

‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Daarna zei de Heilige Profeet (vzmh): ‘’Allah (swt) is mijn leider en ik ben de leider over de gelovigen.’’

Vervolgens pakte de Heilige Profeet (vzmh), Imam Ali (as) bij zijn elleboog en stak zijn hand omhoog, hield zijn

hand vast en zei: ‘’Voor wie ik leider ben is Ali ibn Abu Taleb (as) leider!’’ Dit heeft de Heilige Profeet (vzmh) drie keer herhaald.

De volgende vers daalde naar de Heilige Profeet (vzmh):

‘’Heden heb ik voor u, uw godsdienst volmaakt en heb ik voor u mijn weldaad volgemaakt en uw overgave met welgevallen als godsdienst aanvaard.’’
(Hoofdstuk (5) de Tafel vers 3)

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft naar twee belangrijke dingen verwezen: het boek van Allah (swt) en zijn Ahlalbayt (as). De Heilige Koran is de eerste bron waar wij moslims onze wetten uit halen. De verzen in de Heilige Koran kunnen wij in twee soorten verdelen:

Muhkam: een vers dat een betekenis heeft, er is geen mogelijkheid tot een andere betekenis. Bijvoorbeeld:

‘’Als de hulp van Allah (swt) en overwinning komt.’’

Hoofdstuk (110) de hulp vers 1

Mutasjabaah: een vers dat meerdere betekenissen kan hebben. Bijvoorbeeld:

‘’Gezichten zullen te diende dag schitteren op hun heer blikkende.’’

Hoofdstuk (75) de opstanding vers 22 en 23

Betekent dit dat op de Dag des Oordeels men Allah (swt) zal zien? Of betekent dit dat men zal opkijken naar wat Allah (swt) die dag de mens zal geven? Indien wij naar de overleveringen van de Ahlalbayt (as) gaan kijken, hoe zij deze vers hebben uitgelegd, zullen wij erachter komen dat het betekent dat men zal opkijken naar wat Allah (swt) de mens zal geven.

Dit was een mooi voorbeeld van een vers die wij zonder de kennis van de Ahlalbayt (as) niet zouden snappen. Zonder de Ahlalbayt (as) zouden wij niet kunnen omgaan met dit soort verzen en zouden wij verkeerde interpretaties krijgen.

Op een dag vroeg Adan ibn Taqlid aan Imam Sadiq (as) hoe hij de wudhu (de rituele wassing voorafgaand aan het gebed) moet verrichten volgens de Heilige Koran. De Imam (as) antwoordde hem hoe hij de wudhu moet verrichten. Adan ibn Taqlid twijfelde over het onderdeel dat hij met zijn hand over zijn hoofd moest wrijven. De Imam (as) antwoordde hierop met de volgende vers:

‘’O gij die gelooft, wanneer gij u opstelt tot het gebed, was dan uw gezichten en uw handen vanaf de ellebogen en wrijft over uw hoofden en uw voeten tot uw enkels.’’

(Hoofdstuk 5 de tafel)

De Imam (as) legde hem op een grammaticale manier uit waarom hij moet wrijven in plaats van wassen.

Imam Sadiq (as) leert men hoe men de Heilige Koran moeten snappen. De Heilige Koran roept op tot de Ahlalbayt (as) en de Ahlalbayt (as) roept op tot de Heilige Koran.

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft zijn mensheid gewaarschuwd voor degenen die de Heilige Koran een eigen interpretatie/uitleg geven. Zo zegt de Heilige Profeet (vzmh): ‘’Degene die de Heilige Koran een eigen interpretatie geeft, is verzekerd van een stoel in de hel.’’ (Bihar al anwar deel 30 blz 512)
Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) naar de Ahlalbayt (as) verwijst, doet hij dat niet zomaar. Hij (vzmh) doet dat om

de mensheid op het rechte pad te houden: het pad van de Ahlalbayt (as).

Vraag:
Beste Broeder, waarom accepteer je het niet dat de Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd dat hij twee waardevolle dingen achterlaat, namelijk de Heilige Koran en de Soennah?

Antwoord:
Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn afscheidspreek naar de ‘’Ahlalbayt (as)’’ verwijst, dan is dat te vergelijken als de Soennah van de Heilige Profeet (vzmh). Wie anders dan de Ahlalbayt (as) kunnen de levenswijze en de boodschappen van de Heilige Profeet (vzmh) aan de mensheid uitleggen? Was het niet Imam Ali (as) waarover de Heilige Profeet (vzmh) zegt: ‘’Ali (as) is met de Heilige Koran en de Heilige Koran is met Ali (as)’’?


Om te voorkomen dat de mensheid na de dood van de Heilige Profeet (vzmh) zal worden misleid, heeft Hij (vzmh) de Thaqalayn achtergelaten. Allah (swt) heeft 124.000 boodschappers op aarde gestuurd. Bij vele boodschappers ging het volk van de boodschappers na hen dood, het verkeerde pad op. Ik zal een paar voorbeelden geven:

Het volk van profeet Noah (as) gingen na zijn dood de beelden weer aanbidden.

Het volk van profeet Abraham (as) ging na zijn dood de kleinzonen van Abraham (as) verjagen.

Het volk van profeet Mozus (as) weigerde Yoshua ibn Noen te volgen als opvolger .

Het volk van profeet Suleiman (as) weigerde zijn opvolger Asf ibn Bargiya te volgen.


Om te voorkomen dat de samenleving werd misleid, heeft onze Heilige Profeet (vzmh) naar de ‘’Thaqalayn’’ verwezen.

Indien de Heilige Profeet (vzmh) het woordje ‘’Soennah’’ had gebruikt, dan zouden wij automatisch naar de Ahlalbayt (as) gaan. De Ahlalbayt (as) halen hun overleveringen van hun grootvader, onze geliefde Profeet (vzmh). Vanuit de Ahlalbayt (as) kunnen wij de levenswijze (Soennah) van de Heilige Profeet (vzmh) snappen. De Ahlalbayt (as) zijn de sterkste bron. Er is geen een Islamitische geleerde die een van de Imams tot ‘’zwak’’ of ‘’leugenaar’’ beschouwt. Een mooi bewijs om de kennis van de Heilige Profeet (vzmh) te snappen is de overlevering van Hem (vzmh) zelf:

‘’Ik ben de stad der kennis en Ali (as) is de deur daarvan.’’

Behoort Imam Ali (as) niet tot de Ahlalbayt (as)? Is hij niet de vader van Imam Hasan (as) en Husain (as) waarover de Heilige Profeet (vzmh) zei:

‘’Hasan (as) en Husain (as) zijn de leiders over de jongeren in de hemel.’’

Indien zij de leiders over de jongeren in de hemel zijn, wat voor status zouden zij dan wel niet in deze wereld hebben?

Laten wij eens kijken naar de betrouwbaarheid van beide overleveringen:

De overlevering ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terugkeren bij de vijver’’, is door vele boeken van de ahle Sunnat (zie de lijst hieronder) en door vele metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) overgeleverd. Gezien de betrouwbare bronnen is er geen mogelijkheid dit te ontkennen.

De overlevering ‘’Voorwaar, ik laat twee belangrijke dingen achter mij: de Heilige Koran en de Soennah’’ werd voor het eerst door Imam Malik, in zijn boek Kitaab al Muwattaa, geschreven.

A1

A

Indien wij de overlevering gaan bestuderen zien wij dat de overlevering geen overleveraars bevat, oftewel geen ‘Isnaad. Hoe kan het zo zijn dat Imam Malik beweert, dat de Boodschapper van Allah (vzmh) de Heilige Koran en Soennah heeft achtergelaten, terwijl hij zelf niet in de tijd van de Boodschapper van Allah (vzmh) leefde en geen overleveraars in zijn overlevering heeft staan?

Indien wij nu de twee overleveringen naast elkaar leggen, zien wij de overlevering met daarin vermeld meerdere ‘’saheeh’’ betrouwbare overleveraars (die ik aan het begin van mijn document heb opgenoemd) en de overlevering ‘’Soennah’’ begint met geen een metgezel.

Er zijn overleveringen die overleveren dat de Heilige Profeet (vzmh) het volgende gezegd zou hebben: ‘’Ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en de Soennah.’’

Laten wij eens de overleveringen erbij halen en behandelen:

Overgeleverd door Ibn Abee Uwais

bron: sunan al Kubra, al Baqyhaqi,v.10,p.114

B

Overgeleverd door Hiyan al Taymi van Abu Abdullah al Hafedh van Ismaeil ibn Mohamed ibn al Fadhl al sharani van zijn opa van Ibn Abee Uwais van zijn vader van Thoar ibn Zayd al dayli van Arkamah van Ibn Abas: de Heilige Profeet (vzmh) zei: ‘’Ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en de Soennah.’’

In deze overlevering staat Ibn Abee Uwais als bron. Laten wij eens kijken hoe betrouwbaar Ibn Abee Uwais is.

‘’Hij is zwak en onwetend.’’

bron: al Jarh wa al Tadeel, al Razi, v.2,p.191, blz.613

C voorkant

C

‘’Een leugenaar omdat het van Ibn Abee Uwais komt’’

Bron: Tareekh Madenat Dameshq, ibn Asaakir, v.38,blz.103

D voorkant

D

Door Saleh ibn Moesa al Talhy

Overgeleverd door Abu bakr ibn Ihaaq al Faqeeh van Mohamed ibn Isa ibn al sakan al Wasety van Daud ibn Amr al dhiyafi van Saleh ibn Moesa al Talhy van Abdulaziz ibn Rafee van abee Saleh van Abu Hurairah

De Heilige Profeet (vzmh) zei: ‘’Ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en de Soennah.’’

Bron: al-Mustadrak, al-Nayshaboeri, v.1,blz.137

Hierbij twee bronnen die bevestigen dat Saleh ibn Moesa al Talhy onbetrouwbaar is :

‘’zwak’’

Bron: al-Dhuafa al-Sagheer, al Bukhari, blz.62

E voorkant

E

‘’zwak’’

Bron: al jarh wa al tadeel, al Razi, v.4,blz.415

F voorkant

F

Hoe kan men een overlevering accepteren die ‘’zwakke’’ overleveraars bevat?

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’De Ahlalbayt (as) dienen als veiligheid voor de ummah, net als de sterren voor veiligheid dienen van de reiziger. Indien de mensen tegen het pad van Ahlalbayt (as) ingaan, dan behoren zij tot de partij van de duivel.’’

Bewijzen:

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt. Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Bron: Saheeh Muslim (hoofdstuk 44), fadaeil Ali , overlevering 2408

(2)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Mujamaa al Zawad

Auteur: al Haythamie

Deel: 1

Bladzijde: 230

3

4

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Mujamaa al Zawad

Auteur: al Haythamie

Deel: 9

Bladzijde: 183

5

6

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt (as). Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Riyaadh al-Salaheen

Auteur: Imam al-Nawawi

Bladzijde: 116

7

8

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt (as). Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Riyaadh al-Salaheen

Auteur: Imam al-Nawawi

Bladzijde: 221

9

10

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: al-Soenah

Auteur: Imam Abe Asim

Bladzijde:1021

11

12

‘’Deze overlevering is betrouwbaar’’

Boek: al-Soenah

Auteur: Imam Abe Asim

Bladzijde:1027

13

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Al-Nihayah fie Gharib al-Hadithe wa al-Athar

Auteur: Ibn al-Atheer

Deel: 3

Bladzijde: 177

14

15

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt. Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Musnad ibn abi Sjeibah

Auteur: Imam abi Sjeibah

Bladzijde: 352

16

17

‘’Deze overlevering is betrouwbaar.’’

Boek: Musnad ibn abi Sjeibah

Auteur: Imam abi Sjeibah

Bladzijde: 351

18

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt. Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Tareekh Madenat Dameshq

Auteur: Imam Ibn Asakir

Deel: 19

Bladzijde: 258

19

20

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt. Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Tareekh Madenat Dameshq

Auteur: Imam Ibn Asakir

Deel: 41

Bladzijde: 19

21

22

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’Ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Tareekh Madenat Dameshq

Auteur: Imam Ibn Asakir

Deel: 42

Bladzijde: 219

23

24

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Sjarh Jamaa al-Sageer

Auteur: al-Manawi

Deel: 2

Bladzijde: 220

25

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Mustadrak ala al shahihayn

Auteur: al Nishaboeri

Deel: 5

Bladzijde: 1723

(26) (27)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Kanz al A’maal

Auteur: al-Hindi

Deel:1

Bladzijde: 172

28

29

De Heilige Profeet (vzmh): ‘’Ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter mij. Het eerste is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan en mijn Ahlalbayt. Allah (swt) herinnert jullie aan mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Kanz al A’mal

Auteur: al Hindi

Deel: 1

Bladzijde: 178

30

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: Het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Dur al-Manthoer

Auteur: Imam al-Soyuti

Deel:5

Bladzijde:702

(31) (32)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Boek: Sunan al Tirmidhi

Auteur: al Tirmidhi

Deel:5

Bladzijde: 478

(33) (34)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt. Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Sunan al Tirmidhi

Auteur: al Tirmidhi

Deel:5

Bladzijde:479

(35)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Musnad

Auteur: Imam Ahmed ibn Hanbal

Deel:16

Bladzijde: 28

(36) (37)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Musnad

Auteur: Imam Ahmed ibn Hanbal

Deel:10

Bladzijde:48

(38) (39)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Sierat al A’lam

Auteur: Imam al Dhahabie

Deel: 9

Bladzijde: 365

(40) (41)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Al Tirmidhi
Auteur: Sheikh Al Albani
Deel: 3
Overleveringnummer: 3788 
Bladzijde: 543

(42)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.’’

Boek: Musnad al Maslalwi

Auteur: al-Maslawi
Overleveringnummer: 1021
Bladzijde: 297 

(43)

De Heilige Profeet (vzmh) : ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terug keren bij de vijver.´´

Deze overlevering is correct (saheeh) .

Boek: Jamee al Sagheer

Auteur: al al Bani
Deel: 1
Bladzijde: 482

(44)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *